Achizitii

 

Comuna Cotnari, judetul Iasi, Romania,Tel:0232-730290; 0232-730292; 0232730220, Fax:0232730290
e-mail: contact@primaria-cotnari.ro

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primaria Comunei Cotnari, cu sediul in localitatea Cotnari, comuna Cotnari, judetul Iasi, colecteaza si proceseaza datele personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Rolul prezentei notificari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta notificare cu atentie.

Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ”Administratia publica in unitatea administrativ teritoriala se organizeaza si functioneaza in temeiul principiului autonomiei locale.
1.Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.
2.Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Utilizarea datelor personale in scopul prestarii serviciilor publice de interes local, privind:
1.educatia;
2.serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
3.sanatatea;
4.cultura;
5.tineretul;
6.sportul;
7.ordinea publica;
8.situatiile de urgenta;
9.protectia si refacerea mediului;
10.conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de  arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
11.dezvoltarea urbana;
12.evidenta persoanelor;
13.podurile si drumurile publice;
14.serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
15.serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
16.activitatile de administratie social-comunitara;
17.locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
18.punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
19.alte servicii publice stabilite prin lege;
oImpozitele si taxele locale, amenzi contraventionale, munca in folosul comunitatii,
oColectare debite/ recuperare creante,
oEmitere autorizatii/ licente,
oResurse umane;
oRegistrul Agricol si Fond funciar;
oGestiunea economico-financiara si administrativa;
oDarea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a Comunei Cotnari;
oVanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a Comunei Cotnari;
oStare civila,
oUrbanism si amenajarea teritoriului;
oRegistrul electoral- evidenta electorala,
oArhiva;
oRegistratura, Relatii publice, Secretariat.

Legalitatea prelucrarii (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)
Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a.persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b.prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
c.prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
d.prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e.prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal:

1. Autoritatile statului, inclusiv autoritati fiscale;

Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus.
Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale:
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
Dreptul de a solicita rectificarea atunci cand datele sunt inexacte (art.16)
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17)
Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18)
Dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
Dreptul la opozitie (art.21)

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus il gasiti la Registratura Primariei sau il puteti descarca de pe site-ul institutei www.primaria-cotnari.ro – sectiunea Protectia Datelor. Cererea se poate depune la Compartimentul Registratura din cadrul Primariei Comunei Cotnari, poate fi transmisa la adresa de e-mail dpo@primaria-cotnari.ro sau poate fi trimisa prin posta la sediul institutiei.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum si dreptul la o cale de atac eficienta.
Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Primaria Comunei Cotnari va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteti gasi si pe site-ul institutiei, www.primaria-cotnari.ro – sectiunea Protectia Datelor, responsabil cu protectia datelor, d-na Madalina Atomei, sau la adresa de e-mail: dpo@primaria-cotnari.ro .

Cerere drept acces date ... detalii

Cerere drept opozitie ... detalii

Cerere drept rectificare ... detalii

Cerere portabilitate ... detalii

Cerere restrictionare prelucrare ... detalii

Cerere stergere date ... detalii

Declaratie consimtamant ... detalii

Nota informare supraveghere video ... detalii